درمان هائی که در مطب ارائه می گردد بیشتر محدود به درمانهای Restorative یعنی درمان های پروتزی و سپس درمان های ترمیمی می گردند.

 

درمان های پروتزی عبارتند از:

    I.لمینیت کردن دندان های پیشین

    II. روکش کردن دندان

    III. جایگزینی یک یا چند دندان ازدست رفته بشکل ثابت و با استفاده از . . .

    - ایمپلنت های دندانی

    - دندان های طبیعی مجاور ناحیه بی دنانی

   IV. جایگزینی یک یا چند دندان ازدست رفته بشکل متحرک

   V. جایگزینی تمامی دندان های ازدست رفته بشکل متحرک

   VI. جایگزینی تمامی دندان های ازدست رفته بکمک ایمپلنت بشکل

   - متحرک

   - ثابت

 

درمان های ترمیمی عبارتند از:

   I. ترمیم های آمالگامی و کامپازیتی رایج

   II. ترمیم های کامپازیتی با توجه به نیازمندی های استتیک

   III. تغییر شکل دندان های پیشین با یا بدون استفاده از مواد ترمیمی

تماس با ما

تلفن: 22011744 - 22038995
email: hparizi@hparizi.com
Web: www.hparizi.com

social